• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Статут гімназіі

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 30.06.2021 № 11/8-22

Про зміну найменування та типу Тальнівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів № 3 Тальнівської міської ради Тальнівського району Черкаської області

Керуючись ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 6 ст. 25, ч. 2 ст. 66 Закону України «Про освіту», ст. 32, ч. 1 ст. 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», частиною 5 статті 57 Господарського кодексу України та іншими законодавчими актами України, відповідно до рішень: засідання педагогічної ради Тальнівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів № 3 Тальнівської міської ради (протокол № 4 від 10.02.2021), зборів трудового колективу закладу (протокол № 1 від 10.02.2021), засідання ради школи (протокол № 2 від 11.02.2021), зборів батьків здобувачів освіти (протокол № 1 від 12.02.2021), клопотання відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, врахувавши пропозиції постійних комісій з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту, молоді, сім’ї та соціального захисту населення, з питань прав людини, законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, регламенту та регуляторної діяльності та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада

в и р і ш и л а:

1. Змінити найменування Тальнівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів № 3 Тальнівської міської ради Тальнівського району Черкаської області (код ЄДРПОУ 22798719) та тип закладу освіти на Тальнівську гімназію № 3 Тальнівської міської ради Черкаської області.

Повна назва: Тальнівська гімназія № 3 Тальнівської міської ради Черкаської області

Скорочена назва: Тальнівська гімназія № 3.

2. Затвердити статут Тальнівської гімназії № 3 Тальнівської міської ради Черкаської області в новій редакції (додається).

3. Доручити директору Тальнівської гімназії № 3 Тальнівської міської ради Черкаської області подати необхідні документи державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, у тому числі змін найменування та змін до установчого документу.

4. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Тальнівської міської ради.

5. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради Карман Р.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Свідерського Ю. та постійні комісії міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту, молоді, сім’ї та соціального захисту населення (голова комісії Пироженко Р.О.), з питань прав людини, законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, регламенту та регуляторної діяльності (голова комісії Заяць І. І.), з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Новицька А.Д.).

Міський голова В. Сідько

Затверджено

рішенням Тальнівської міської ради

від 30.06.2021 № 11/8-22

Міський голова

_______________В. Сідько

СТАТУТ

Тальнівської гімназії № 3 Тальнівської міської ради

Черкаської області

(нова редакція)

код ЄДРПОУ 22798719

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Тальнівська гімназія № 3 Тальнівської міської ради Черкаської області (далі – заклад освіти) є правонаступником всіх прав та зобов’язань Тальнівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів № 3 Тальнівської міської ради Тальнівського району Черкаської області.

Засновником закладу освіти є Тальнівська міська територіальна громада в особі Тальнівської міської ради. Уповноваженим органом засновника з питань освіти є відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

Майно закладу перебуває у комунальній власності Тальнівської міської територіальної громади відповідно до рішення Тальнівської міської ради від 20.01.2017 № 1/8-8 «Про прийняття об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл та міста Тальнівського району до комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» та від 07.03.2017 № 4/8-1 «Про передачу об’єктів комунальної власності Тальнівської міської ради в оперативне управління виконавчого комітету Тальнівської міської ради (балансоутримувачів)».

1.2. Скорочена назва: Тальнівська гімназія № 3.

1.3. Юридична адреса закладу: 20401, Черкаська область, м. Тальне, провул. Робітничий, 1, тел. (04731) 3 – 24 - 57.

1.4. Тальнівська гімназія № 3 Тальнівської міської ради Черкаської області є юридичною особою, має ідентифікаційний номер, печатку, штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, може мати рахунки в органах Державного казначейства.

1.5. Заклад освіти є неприбутковою бюджетною організацією.

1.6. Тальнівська гімназія № 3 Тальнівської міської ради Черкаської області є комунальним закладом загальної середньої освіти, яка забезпечує здобуття освіти на таких рівнях:

- початкова освіта - перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;

- базова середня освіта - другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти.

1.7. Метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян України на здобуття початкової освіти та базової середньої освіти в умовах, сприятливих для фізичного та духовного розвитку, самовиховання та соціалізації дитини, її формування як цілісної особистості й відповідального громадянина України.

1.8. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

- вільне володіння державною мовою;

- здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

- математична компетентність;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

- інноваційність;

- екологічна компетентність;

- інформаційно-комунікаційна компетентність;

- навчання впродовж життя;

- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

- культурна компетентність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

- інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність,вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

1.9. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, рішеннями Тальнівської міської ради або уповноваженого нею органу відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, цим Статутом.

1.10. Заклад освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною громадою міста, суспільством і державою за:

‒ безпечні умови освітньої діяльності;

‒ дотримання Державного стандарту початкової та базової середньої освіти;

‒ дотримання фінансової дисципліни;

‒ прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

1.11. Мовою навчання і виховання у закладі освіти є державна мова.

1.12. Автономія закладу освіти визначається його правом:

‒ брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

‒ проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу;

‒ самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

‒ самостійно формувати освітню програму;

‒ на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

‒ планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;

‒ використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу у порядку, визначеному чинним законодавством;

‒ на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

‒ отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;

‒ залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

‒ розвивати власну матеріально-технічну базу;

‒ впроваджувати експериментальні програми;

‒ самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

‒ відповідного до власного Статуту утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні підрозділи;

‒ встановлювати власну символіку та атрибути;

‒ користуватись пільгами, передбаченими державою;

‒ здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.14. Заклад освіти зобов’язаний:

‒ реалізовувати положення Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

‒ здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

‒ задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу освіти, в здобутті початкової та базової середньої освіти;

‒ за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

‒ забезпечувати єдність навчання та виховання;

‒ створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

‒ проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку, визначеному спеціальним законодавством;

‒ забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам початкової освіти та базової середньої освіти;

‒ створювати умови для збереження життя та здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

‒ додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

‒ забезпечувати видачу здобувачам освіти документа про освіту встановленого зразка;

‒ здійснювати інші повноваження делеговані засновником або уповноваженим.

1.15. У закладі можуть створюватися та функціонувати:

1) структурні підрозділи;

2) методичні об'єднання: вчителів початкових класів, природничого, суспільно – гуманітарного напрямків та класних керівників;

3) спортивні секції;

4) інші у разі потреби або якщо це передбачено чинним законодавством України.

1.16. Відповідальність за організацію харчування здобувачів освіти у закладі освіти, додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на засновника та керівника закладу освіти. Норми та порядок організації харчування учнів у закладах освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

1.17. Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.18. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Освітній процес у закладі освіти здійснюється відповідно до освітньої програми, порядок розроблення якої визначено чинним законодавством України. Освітню програму схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує керівник.

Освітня програма закладу освіти спрямована на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особи, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

2.2. Заклад освіти планує свою роботу самостійно. На основі Стратегії розвитку закладу освіти та чинної освітньої програми педагогічна рада складає, а керівник затверджує річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу на навчальний рік (перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), вивчення вибіркових освітніх компонентів, зокрема навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

Плани роботи методоб’єднання вчителів різних напрямків діяльності, психологічної, соціальної служб та інших затверджує керівник закладу.

2.3. Питання спроможності закладу забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії та розроблення індивідуального навчального плану розглядається педагогічною радою на підставі поданої батьками дитини письмової заяви (крім осіб з особливими освітніми потребами). Рішення приймається з дотриманням вимог законодавства.

2.4. Заклад освіти працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України), і забезпечує виконання освітніх завдань на початковому та базовому рівнях навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.5. Заклад освіти обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки та інших особливостей організації освітнього процесу.

2.6. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання.

2.7. Освітній процес у закладі освіти може здійснюватися за груповою, індивідуальною (сімейна (домашня), педагогічний патронаж), дистанційною формами навчання, за потребою організовується інклюзивне навчання.

2.8. Класи у закладі освіти формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, що не допускає порушення права учнів (педагогічних працівників) на належні, безпечні та здорові умови навчання (праці) та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу освіти.

2.9. У закладі освіти для здобувачів освіти за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування здобувачів освіти із них здійснює своїм наказом керівник закладу освіти на підставі заяв батьків та осіб, які їх замінюють.

2.10. Група продовженого дня може комплектуватися із здобувачів освіти одного або кількох класів, але не більше як чотирьох вікових груп. Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів освіти та організації освітнього процесу, затверджується відповідно до чинного законодавства.

2.11. Тривалість перебування здобувачів освіти у групі продовженого дня становить шість годин на день, а за потреби може зменшуватись до трьох годин.

2.12. Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня.

2.13. Зарахування здобувачів освіти до закладу освіти здійснюється згідно з чинним законодавством України. Зарахування здобувачів освіти до закладу освіти проводиться наказом керівника закладу освіти, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту.

До першого класу зараховуються діти від 6 (шести) років. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно - розвитковим складником. Керівник закладу освіти зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх заміняють, з порядком зарахування до закладу освіти, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.14. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України.

2.15. Переведення здобувачів освіти до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

2.16. У разі переходу здобувача освіти до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про перехід та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного здобувача освіти.

2.17. У разі вибуття здобувача освіти на постійне місце проживання за межі України батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про вибуття та копію або скановану копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для здобувачів освіти, які не досягли повноліття).

2.18. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається Днем знань 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, якщо нормативні документи МОН не передбачатимуть іншого.

2.19. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними (перерв), форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

Безперервна навчальна діяльність учнів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (для 5 – 9 років навчання), крім випадків, визначених законодавством. Заклад освіти може обрати інші, поруч з уроком, форми організації освітнього процесу. У випадку екологічного лиха та епідемій органом місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу освіти, який погоджується з органами Держпродспоживслужби України.

2.20. Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.

2.21. Розклад уроків укладається відповідно до навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджує керівник закладу освіти.

2.22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів світи.

2.23. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.24. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.25. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.26. Система та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу освіти визначаються центральним органом влади у сфері освіти і науки. Заклад може запровадити власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів, визначивши у схваленому педагогічною радою документі і передбачивши в Освітній програмі закладу правила переведення її значень у систему оцінювання, встановлену центральним органом влади у сфері освіти і науки. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація у закладі здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.

У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою, заклад освіти забезпечує учневі можливість до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації педагогічна рада закладу освіти спільно з батьками учня до початку нового навчального року вирішує питання про визначення форми та умов подальшого здобуття таким учнем базової середньої освіти.

2.27. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України.

2.28. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації до відома здобувачів освіти, їх батьків або осіб, які їх замінюють, повідомляє класний керівник.

2.29. Здобувачі початкової освіти, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідного інклюзивно-ресурсного центру.

За висновками зазначеного центру такі здобувачі освіти можуть продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.30. Здобувачі початкової освіти, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.31. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили початкову школу, гімназію вимогам Державних стандартів початкової, базової середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2.32. За результатами навчання здобувачам освіти або випускникам видається відповідний документ: свідоцтво досягнень, свідоцтво про здобуття початкової освіти, свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою. За запитом здобувачам освіти (особи з порушенням зору) документ про освіту видається з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля). Зразки документів про здобуття початкової освіти, базової середньої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України.

Учні 2 – 8 –х класів, які мають високі досягнення (10-12 балів) з усіх предметів за відповідний навчальний рік нагороджуються Похвальним листом.

2.33. До здобувачів освіти, які мають високі досягнення у навчанні, досягли особливих успіхів у культурних заходах, спортивних змаганнях тощо можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення. Рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів може ухвалювати педагогічна рада закладу освіти відповідно до нормативно - правових актів та чинного законодавства України.

2.34. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у закладі освіти, здійснюється під час проведення урочної, позаурочної та позашкільної роботи, ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами України і цим Статутом.

2.35. Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, міжнародних договорах, та інших нормативно-правових актах.

2.36. Політичні партії (об’єднання), релігійні організації не мають права втручатися в освітню діяльність закладу освіти. У закладі освіти забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань. Керівництву закладу освіти, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою, а також цілями та завданнями, передбаченими вимогами цього Статуту. Залучати здобувачів освіти, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків. Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

2.37. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

- учні (здобувачі освіти);

- педагогічні працівники;

- батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють;

- фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.3. Учні (здобувачі освіти)

3.3.1. Учні мають право на:

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- безпечні та нешкідливі умови навчання;

- якісні освітні послуги;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, дослідницької та винахідницької діяльності;

- участь в різних видах освітньої діяльності, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- користування бібліотекою, навчальною, спортивною, побутовою, інфраструктурою закладу освіти;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- відзначення успіхів у освітній діяльності;

- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування); - інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;

- отримання додаткових навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини.

3.3.2. Здобувачам освіти можуть надаватися матеріальна допомога, за рахунок коштів місцевого бюджету Тальнівської міської ради, коштів юридичних та/або фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

3.3.3. Здобувачі освіти зобов'язані:

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених Стандартами початкової освіти та базової середньої освіти;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

3.3.4. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.3.5. Здобувачі освіти у процесі самообслуговування повинні тримати власне робоче місце в чистоті, прибирати за собою сміття. Дозволяється залучати до поливу рослин та вологого прибирання, без використання миючих та дезінфікуючих засобів, поверхонь навчальних приміщень (крім вікон та підлоги) учнів 5 - 9 класів.

3.4. Педагогічні працівники

3.4.1. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або відповідну професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України/або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), мають моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я , який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.4.2. Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку приймаються на роботу згідно з діючим законодавством України.

3.4.3. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника наказом керівника закладу освіти проходять педагогічну інтернатуру.

3.4.4. Не можуть працювати в закладі освіти або залучатися до участі в освітньому процесі особи, які вчинили злочин проти статевої свободи, чи статевої недоторканості дитини або у присутності дитини чи з використанням дитини.

3.4.5. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються згідно з діючим законодавством України.

3.4.6. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу освіти. Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим ніж тарифна ставка або посадовий оклад лише за письмовою згодою педагогічного працівника при зміні істотних умов праці (зменшенням кількості годин відповідно до навчального плану) за погодженням з профспілковим комітетом закладу освіти. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю. Педагогічні працівники, які відмовились продовжувати роботу у зв’язку із зміною істотних умов праці, підлягають звільненню з дотриманням норм чинного законодавства.

3.4.7. Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією, яку затверджує керівник закладу освіти.

3.4.8. Керівник закладу освіти призначає класних керівників, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

3.4.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою програмою закладу, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.

3.4.10. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації (сертифікації) відповідно до порядку згідно з діючим законодавством України.

3.4.11. Права та обов'язки педагогічних працівників визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

3.4.12. Педагогічні працівники закладу освіти мають право на:

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх технологій, використання інноваційних прийомів та засобів навчання;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, спортивною, побутовою інфраструктурою закладу освіти у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- сертифікацію на добровільних засадах;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

- об’єднання у професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- захист професійної честі та гідності;

- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

3.4.13. Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

- виконувати обов’язки, визначені освітнім законодавством, установчими документами закладу освіти, трудовим договором чи контрактом та/або їхніми посадовими інструкціями;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови, мов національних меншин України та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України і навколишнього природного середовища;

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону 19 України «Про освіту»;

- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог чинного законодавства;

- дотримуватися педагогічної етики;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та дослідницько-пошуковій роботі;

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувачам освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогів та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичного об’єднання, нарадах, зборах;

- виконувати накази і розпорядження директора закладу освіти;

- вести відповідну документацію;

- сприяти зростанню іміджу закладу освіти;

- утримувати навчальні приміщення відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог;

- інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, посадовими обов’язками, цим Статутом.

3.4.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються або притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

3.5. Батьки або особи, які їх замінюють

3.5.1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до директора закладу освіти, органів управління освітою з питань освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти інноваційну діяльність закладу та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- здійснювати індивідуальний супровід дитини з особливими освітніми потребами під час її перебування у закладі загальної середньої освіти;

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

- приймати рішення щодо участі дітей в заходах організованих закладом освіти.

3.5.2. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми початкової та базової середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, її національних, історичних, культурних цінностей, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та національних меншин;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

3.6. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

4.1. Управління закладом загальної середньої освіти здійснюють:

- засновник або уповноважений ним орган;

- керівник закладу освіти;

- педагогічна рада;

- вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

4.2. Керівник закладу освіти

4.2.1. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

4.2.2. Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням уповноваженого органу. Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу з числа претендентів, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років. Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти. У конкурсній комісії щодо відбору кандидатів на посаду керівника закладу освіти беруть участь на паритетних засадах представники:

- від засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

- відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

- інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

4.2.3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність закладу освіти;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх посадові обов’язки;

- забезпечує:

1) організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

2) функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

3) умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

4) своєчасне та якісне подання статистичної звітності;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

- забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), для чого:

1) розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

2) розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;

3) скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

4) забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого - педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

5) повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

- здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

4.2.4. Керівник закладу освіти зобов’язаний:

- виконувати закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

- планувати та організовувати діяльність закладу загальної середньої освіти;

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу освіти;

- затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу освіти;

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

- затверджувати освітню програму закладу освіти відповідно до Закону «Про повну загальну середню освіту»;

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі й реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування;

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

- забезпечувати контроль за досягненням учнями результатів навчання, визначених Державними стандартами початкової освіти та базової середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти;

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі освіти;

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти;

- створювати в закладі освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

- організовувати документообіг та звітність відповідно до законодавства;

- звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу освіти;

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу освіти, колективним договором, строковим трудовим договором.

4.2.5. Підставами для дострокового звільнення керівника закладу освіти, які повинні бути передбачені в укладеному з ним трудовому договорі, є:

- порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;

- порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»;

- порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;

- систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом;

- не усунення у визначений термін порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

4.3. Педагогічна рада

4.3.1. Колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом. Головою педагогічної ради є директор. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

4.3.2. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби та відповідно до чинного законодавства.

4.3.3. Педагогічна рада закладу освіти:

- схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх відрахування, а також щодо відзначення, морального чи матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладом освіти;

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та/або цим Статутом до її повноважень. Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу.

4.3.4. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписують голова та секретар педагогічної ради.

4.3.5. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказом керівника закладу освіти та є обов’язковим до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

4.4. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти

4.4.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік та формується з уповноважених представників освітнього процесу.

4.4.2. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких категорій:

- працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;

- учнів 7 – 9 класів – класними зборами;

- батьків учнів 1 – 9 класів - класними батьківськими зборами.

4.4.3. Кожна категорія обирає по 7 делегатів. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі беруть участь не менше половини делегатів. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік.

4.4.4. Інформацію про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти розміщується у закладі та оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу освіти не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.

4.4.5. Загальні збори (конференція) закладу освіти:

- погоджує стратегію (програму) розвитку закладу освіти;

- щороку заслуховують звіт керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти;

- розглядають питання освітньої, методичної, фінансово – господарської діяльності закладу освіти;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників закладу освіти.

4.5. Органи самоврядування здобувачів освіти

4.5.1. У закладі освіти діє учнівське самоврядування з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя.

4.5.2. Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо та через органи учнівського самоврядування.

4.5.3. Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, а також право вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування.

4.5.4.Учнівське самоврядування може діяти на рівні закладу освіти та окремих класів.

4.5.5. Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати різноманітні форми та назви.

4.5.6. Керівник закладу освіти сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.

4.5.7. Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися у діяльність органів учнівського самоврядування.

4.5.8. З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів закладу освіти керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом керівником закладу освіти. Керівник закладу освіти повинен прийняти усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень щодо честі, гідності чи прав учня закладу освіти та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або чинного законодавства.

4.5.9. Органи учнівського самоврядування можуть, але не зобов’язані вести протоколи чи будь – які інші документи своєї діяльності.

4.5.10. Органи учнівського самоврядування мають право:

- брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

- проводити за погодженням з керівником закладу освіти організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;

- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі освіти;

- вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм;

- через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

4.5.11. Засади учнівського самоврядування визначаються Законом «Про повну загальну середню освіту» та положенням про учнівське самоврядування закладу освіти, що затверджується загальними зборами уповноважених представників класів закладу освіти.

4.6. Органи самоврядування працівників закладу освіти

4.6.1. Вищим органом громадського самоврядування працівників закладу освіти є загальні збори трудового колективу закладу освіти.

Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються статутом і колективним договором закладу освіти.

4.6.2. Загальні збори трудового колективу:

- розглядають та схвалюють проект колективного договору;

- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

- обирають комісію з трудових спорів.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

4.6.3.Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу освіти.

4.7. Органи батьківського самоврядування

4.7.1. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених законодавством та статутом закладу освіти.

4.7.2. Батьки мають право:

- утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо);

- розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти.

4.7.3. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

4.7.4. Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника закладу освіти, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

4.7.5. Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

4.7.6. Працівники закладу освіти не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

4.8. Піклувальна рада закладу освіти

4.8.1 У закладі освіти піклувальна рада може бути утворена за рішенням засновника або уповноваженим органом на визначений засновником строк.

Піклувальна рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

4.8.2. Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим органом з урахуванням пропозицій органів управління закладу освіти, органів громадського самоврядування закладу освіти, депутатів відповідної місцевої ради та діє на підставі положення, затвердженого засновником закладу освіти.

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники закладу освіти, для якого вона утворюється.

4.8.3. Піклувальна рада має право:

- аналізувати та оцінює діяльність закладу освіти і його керівника;

- розробляти пропозиції до стратегії та річного плану розвитку закладу освіти та аналізує стан їх виконання;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;

- проводити моніторинг виконання кошторису закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

- звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти;

- вносити засновнику закладу освіти, або уповноваженому органу подання про заохочення керівника закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

- здійснює інші повноваження, визначені установчими документами закладу освіти.

4.8.4. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління закладом загальної середньої освіти з правом дорадчого голосу.

V. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

5.1. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

5.2. Заклад освіти забезпечує на офіційному вебсайті закладу відкритий доступ до такої інформації та документів:

- статут закладу освіти;

- ліцензії на провадження освітньої діяльності;

- сертифікати про акредитацію освітніх програм (за потреби);

- структура та органи управління закладом освіти;

- кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;

- фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

- мова освітнього процесу;

- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність закладу освіти;

- правила прийому до закладу освіти;

- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

5.3. Заклад освіти оприлюднює на своєму вебсайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

VІ. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА ТА

ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

6.2. Майно закладу освіти перебуває у власності Тальнівської міської територіальної громади (в особі Тальнівської міської ради). Майно закладу належить відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради на правах оперативного управління.

6.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.4. Об’єкти та майно закладу освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням

6.5. Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.6. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно - правових актів

6.7. Джерелами фінансування закладу освіти є:

- кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування початкової та базової середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному Державними стандартами початкової освіти та базової середньої освіти;

‒ кошти, отримані за надання платних послуг;

‒ благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

‒ інші джерела, не заборонені законодавством.

Отримані закладом освіти кошти повинні бути використані відповідно до його установчих документів, зокрема для організації та забезпечення його діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів, крім випадків, передбачених законом.

6.8.Фінансово-господарська діяльність закладу загальної середньої освіти здійснюється на основі кошторису, що затверджується уповноваженим органом з урахуванням пропозицій закладу освіти.

6.9. Штатний розпис закладу освіти розробляються на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються керівником закладу освіти за погодженням із уповноваженим органом.

6.10. Заклад освіти є неприбутковим закладом. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.11. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства України. За рішенням керівника закладу освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію. У разі самостійного ведення бухгалтерського обліку у закладі освіти утворюється бухгалтерська служба, яка діє відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податкового кодексу України, Положення про бухгалтерську службу закладу освіти, затвердженого керівником (директором). Керівник (директор) закладу освіти має право першого підпису на всіх фінансових документах, договорах з фізичними та юридичними особами, має право відкривати і закривати рахунки в органах Казначейства.

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Заклад освіти має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

7.2. Заклад освіти та педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів та програм.

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

8.1. Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

8.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту». Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

8.3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю закладу освіти є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу освіти, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної (наглядової) ради закладу освіти у випадках, передбачених чинним законодавством.

8.4. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти, органу управління закладом освіти та органу, що здійснював інституційний аудит.

8.5. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

8.6. Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради або засновник:

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладом освіти;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти.

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ЧИ ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ (ЗМІНА ТИПУ) ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

9.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна типу) закладу освіти приймається засновником відповідно до чинного законодавства.

9.2. При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) закладу освіти її працівникам, здобувачам освіти, гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

Міський голова В.Сідько

Кiлькiсть переглядiв: 99

Коментарi